تبلیغات
یا حضرت صدیقه موالاتی اغیثینی
09:52 ب.ظ
162
تأثیر قسم دادن خدا را به فاطمة زهراء (س)
علامة نورى قدس سره در کتاب دار السلام حکایتى نقل مى فرماید که خلاصه و مختصر مضمون آن چنین است که دو برادر بودند یکى از اشقیا و یکى از سعداء مردم از دست و زبان آن برادر شقى بسیار به تنگ آمده بودند و همى شکایت او را به آن برادر سعید مى نمودند تا اینکه اتفاق افتاد که برادر سعید به عزم زیارت مشهد مقدس از خانه بیرون شد و با جماعت زوار روى به راه نهاد برادر شقى هم در دلش افتاد و عازم سفر مشهد گردید

و به عادت خود زوار را اذیت مى نمود تا اینکه در یکى از منازل مریض شد و از دنیا رفت مردم به موت او اظهار فرح و سرور نمودند ولى برادر سعید عرق رحمیت او را وادار کرد که برادر را غسل داد و کفن نمود او را حمل کرده در مشهد مقدس طواف داده سپس او را دفن نمود شب در عالم رؤیا برادر خود را در باغى بسیار نیکو با لباسهاى استبرق در کمال نعمت و فرح و مسرت دید از او احوال پرسید که سبب چیست که به این نعمت و دولت نائل شدى با اینکه ترا عمل خیرى نبود گفت اى برادر دانسته باش که چون هنگام قبض روح من شد جان مرا با تمام سختى و دشوارى گرفته اند و دو ملک مرا با عمود آتشین و تازیانهاى آتش عذاب مى کردند حتى هنگامى که مرا در آب انداخته اند براى شستن آن آب به جان من همه آتش بود و هر چه فریاد مى کردم کسى به داد من نمى رسید و کفن من پاره هاى آتش بود حتى تابوت و مرکبى که جنازه ى مرا بر آن بسته اند همه از آتش بود و آن دو ملک عذاب از من جدا نمى شدند حال من بدین منوال بود تا در صحن مطهر آن دو ملک عذاب از من دور شدند و داخل صحن مطهر نگردیدند و تابوت و کفن من به حال اولیه خود برگشت چون مرا وارد حرم کردند دیدم حضرت رضا بالاى صندوق نشسته و توجه به زوار خود دارد من طلب شفاعت کردم و التماس کردم به من الطفات نفرمود چون مرا در بالاى سر بردند پیرمردى را دیدم نورانى به من فرمود طلب شفاعت بنما از حضرت رضا علیه السلام تا تو را شفاعت بنماید و الا اگر تو را از صحن بیرون بردند حال تو کما فى السابق خواهد بود و آن دو ملک عذاب در صحن انتظار تو را مى کشند من گفتم طلب شفاعت کردم به من اعتنائى نکرد 


فرمود او را به حق مادرش فاطمه زهرا قسم بده که دست رد به سینه تو نخواهد زد این مرتبه او را قسم دادم به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها مرا شفاعت کرد و آن دو ملک عذاب رفته اند و دو ملک رحمت آمدند و مرا به این نعمت و دولت رسانیدند.
ریاحین الشریعة جلد۲